20/11/2014

nudes sketches

05mn

05mn


05mn

05mn

05mn

05mn
graphite & watercolor
10mngraphite & watercolor
10mn

graphite & watercolor
10mn

15mn


graphite & watercolor
bic & watercolor on kraft

15/11/2014

Nudes sketchescharcoal&watercolor

charcoal&watercolor

charcoal&watercolor

charcoal&watercolor

charcoal&watercolor

charcoal&watercolor

charcoal&watercolor


charcoal&watercolor
5mncharcoal&watercolor
10mn

charcoal&watercolor
10mn

charcoal&watercolor
10mn


charcoal&watercolor
10mn

charcoal&watercolor
10mn

13/11/2014

Nudes sketches


pencil& watercolor 

pencil& watercolor 

pastel pencil

pastel pencilcharcoal
 

charcoal


5 min

5 min

5 min


10 min

10 min


10 min05mn

05mn

05mn

10mn

10mn

15mn15mn